Ochrana osobných údajov

– k spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom,
profesionálne a citlivo
– Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme
– všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany
prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú
zaviazaní mlčanlivosťou
– získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe
ktorého ste nás kontaktovali
– môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie našej e-mailovej
komunikácie, a to e-mailom, písomne alebo osobne

I.

Prevádzkovateľ internetovej stránky www.biomamka.sk

Biomamka s.r.o.

Valentína Beniaka 330/64, 956 33 Chynorany

IČO: 55520472
DIČ: 2122016094
DIČ DPH: SK2122016094

– prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom internetovej stránky
www.biomamka.sk

II.

Účel spracúvania osobných údajov
– účelom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné vzťahy
– účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia zákazníkov
– účelom spracúvania osobných údajov je potvrdenie záujmu o službu alebo tovar, a to
telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty

III.

Zoznam spracúvaných osobných údajov

– prevádzkovateľ spracúva Vaše kontaktné údaje na účely predzmluvných vzťahov,
údaje na doručenie
– kontaktnými údajmi sú meno, priezvisko, telefónne číslo (na účely potvrdenia
objednávky, komunikáciu so zákazníkom, doručenia tovaru), e-mailová adresa (na
účely zaslania potvrdenia objednávky a komunikáciu so zákazníkom)
– údaje na doručenie sú meno a priezvisko príjemcu, titul, adresa doručenia

IV.

Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

– prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje zákazníkov, ktoré sú potrebné na splnenie
záväzkov, ktoré od neho zákazník záujmom o službu alebo tovar očakáva

– prevádzkovateľ získava osobné údaje od zákazníkov v rozsahu potrebnom na splnenie
povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a
zákazníkom
– prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na
splnenie účelu vyplývajúceho zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych
predpisov

V.
Zverejnenie údajov

– prevádzkovateľ získané osobné údaje zákazníkov – fyzických osôb nezverejňuje

VI.

Podmienky spracúvania

– prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia
zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä
použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných
údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo
funkčnosť jeho informačných systémov
– prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať
a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a predpismi EÚ
– prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu
osobných údajov dotknutej osoby
VII.

Práva a povinnosti dotknutej osoby

– zákazník prevádzkovateľa ako dotknutá osoba je povinný uviesť úplné a pravdivé
údaje

VIII.

Poučenie o právach dotknutej osoby

  • Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať